Stipendiet

Read in ItalianRead in English

Syfte

Stiftelsen Blanceflors ändamål att främja internationellt utbyte inom vetenskaplig forskning och utbildning genom att till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap dela ut individuella stipendier för studier i annat land än sökandens ursprungsland.

Stiftelsen delar årligen ut totalt mellan 2 och 3 miljoner SEK fördelade på stipendier vars belopp inte överstiger 170.000 SEK. Stipendiesumman är fastställd i SEK. Möjlighet finns att söka för ett andra år inom ramen för samma studie- eller forskningsprojekt. Ett tredje år ges inte.

Stipendierna avser hjälpa till att täcka personliga omkostnader i samband med studier och forskning. De institutionella kostnaderna förutsätts vara täckta av mottagande institution eller av andra medel. Stipendierna är individuella och delas inte ut till grupper eller föreningar.

Stipendierna är enligt lag skattefria i Sverige, men mottagare av stipendiet uppmanas att kontrollera situationen i det land där stipendiaten är bosatt och studier eller forskning sker.

Högre akademisk utbildning

Stipendiet tilldelas företrädesvis doktorander eller yngre doktorer (doc- eller post-doc) samt i vissa fall även masterutbildning. Stipendier ges inte för akademisk grundutbildning. Sökanden antas vanligen inte vara äldre än 33 år när de söker. Undantag från detta kan dock ske när särskilda skäl föreligger, sådana kan till exempel vara omhändertagande av barn eller sjukdom.

Stiftelsen Blanceflor ger i vissa fall företräde till de sökanden som inte redan tidigare har studerat utomlands under flera år. Stipendieansökan bör inte gälla kortare besök, deltagande i seminarier och liknande.

Länder och ämnen

Studier och forskning skall ske utom hemlandet i något eller några av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA. I det mottagande landet finns en akademisk institution som bjuder in sökanden.

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, life-science, läkar-, ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt vetenskapligt utbyte.

Stiftelsen delar inte ut stipendier för studier och forskning inom andra områden som exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring, reklam och design, arkitektur, historia, teater, dans, psykologi, astronomi, zoologi, arkeologi eller geologi, för att nämna några.

Ansökan och beslut

Ansökan sker helt på engelska via ett webbformulär och uppladdad dokumentation. Ansökningstiden går ut den 1 februari varje år (eller påföljande vardag om den 1 februari inträffar under en helg).

Stipendieperioden omfattar högst 12 månader. Stipendier ges inte retroaktivt vilket innebär att stipendiet tidigast kan börja användas den 1 juni ansökningsåret, även om studie/forskningsperioden i sig startat tidigare. Stipendieperioden kan dock inledas senare under året, dock senast i maj månad året efter ansökningsåret.

De kvalificerade ansökningarna blir genomgångna och utvärderade inför styrelsens sammanträde i april månad. Beslut om stipendier tas av styrelsen.

Meddelande till dem som har tilldelats – och till dem som icke har beviljats – stipendium sker före april månads utgång. Detta meddelande sker via e-post. Styrelsen lämnar ingen förklaring vare sig till avslag eller beviljande av stipendier.

Stipendiaten

Efter bekräftelse om att mottagandet accepterats publiceras beviljade stipendiaters namn på stiftelsens webbsajt. Stipendiaterna skall på anmodan och i enlighet med de instruktioner som Stiftelsen Blanceflor ger också genomföra en kort videopresentation av sig själva för publicering på webbsajten.

Stipendiaten åtar sig att hålla Stiftelsen Blanceflor väl informerad om alla förändringar, till exempel vad gäller tidsförskjutningar av studierna i förhållande till ansökt period, ändringar av mottagande akademisk institution, förändringar i själva forskningsprojektet eller andra förändringar av vikt. Stiftelsen Blanceflor bedömer dessa förändringar från fall till fall.

Rapport

Senast sex månader efter studiernas eller forskningens avslutande skall stiftelsen erhålla en skriftlig rapport samt redogörelse för resultat, gärna tillsammans med till exempel avhandling eller uppsats, publikationer eller annat relevant material. Rapporten laddas upp på webbsajtens formulär för ändamålet och med begärda dokument bifogade.

Vi förväntar oss att Stiftelsen Blanceflor krediteras på sedvanligt sätt i uppsatser och publikationer.

Inför ansökan

Vi föreslår en noggrann genomläsning av denna text, av ansökningsformuläret samt av den checklista som vi tillhandahåller som förberedelse till en ansökan. På så sätt undviker man att fråga om sådant som redan är utsagt. På webbsajten finns också en FAQ-avdelning. Om någon information däremot är oklar eller saknas välkomnar vi förslag till förbättringar!