Stipendiet

Read in ItalianRead in English

Syfte

Stiftelsen Blanceflors ändamål att främja internationellt utbyte inom vetenskaplig forskning och utbildning för sökanden med italienskt eller svenskt medborgarskap genom individuella stipendier för studier och forskning i annat land än sökandens ursprungsland.

Stiftelsen delar årligen ut totalt c:a 2 miljoner SEK. Stipendiesumman är fastställd i SEK. Två stipendiekategorier finns: Long-Term och Short-Term.

Två stipendiekategorier

  1. Long-Term stipendier för vilka Stiftelsen Blanceflor erbjuder full-finansiering (upp till 400.000 SEK/år) under upp till två år. Long-Term stipendiet kan endast undantagsvis i väl motiverade fall kombineras med annan finansiering.
  2. Short-Term stipendier, en mindre summa som bidrar till möjliggörandet av en studie eller forskningsséjour med en normal varighet på mellan 2-6 månader och som kan kombineras med annan finansiering.

Short-Term stipendiet har två ansökningsperioder per år med deadlines den 1 februari och den 1 september. Long-Term stipendiet går att ansöka om vid ett tillfälle per år, den 1 februari, då det också är möjligt att ansöka om ett andra stipendieår inom ramen för samma projekt. Ett tredje stipendieår ges inte.

Stipendierna avser täcka personliga omkostnader i samband med studier och forskning. Institutionella kostnaderna godkänns inte. Stipendierna är individuella och delas inte ut till grupper eller föreningar.

Stipendierna är enligt lag skattefria i Sverige, men mottagare av stipendiet r ansvariga för att hålla sig informerade om situationen i det land där studier eller forskning sker.

Högre akademisk utbildning

Stipendiet tilldelas doktorander eller yngre post-doc (inom fem år efter disputation), men även master studenter kan söka. Stipendier ges dock inte för akademisk grundutbildning. Sökanden ska inte vara äldre än 33 år när de söker, men undantag kan ske när särskilda skäl föreligger, till exempel omhändertagande av barn eller sjukdom.

Länder och ämnen

Studier och forskning skall ske utom hemlandet (där man är medborgare) i något eller några av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA. En inbjudan från mottagande institution krävs.

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, life-science, läkar-, ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsen brukar – i full vetskap om att allt mer forskning idag är tvärvetenskaplig – sammanfatta det som: Medicin, Naturvetenskap och Teknik.

Stiftelsen delar inte ut stipendier för studier och forskning inom andra områden som exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring, reklam och design, arkitektur, historia, teater, dans, psykologi, astronomi, zoologi, arkeologi eller geologi, etc.

Ansökan och beslut

Ansökan sker på engelska via ett webbformulär och uppladdad dokumentation. Ansökningstiden för Long-Term stipendier går ut den 1 februari varje år (eller påföljande vardag om den 1 februari infaller under en helg), ett datum som även gäller för ansökan om en förlängning med ett andra år. Short-Term stipendiet har två ansökningsdatum per år, den 1 februari och den 1 september.

Stipendieperioden omfattar högst 12 månader med start tidigaste den 1 maj ansöknigsåret. Starten kan skjutas fram, dock inte längre än till maj påföljande år. Stipendiet ges inte retroaktivt vilket innebär att stipendiet tidigast kan börja användas den 1 maj ansökningsåret, även om studie/forskningsperioden i sig har startat tidigare. Short-Term stipendiet kan börja användas tidigast respektive 1 maj och 1 december.

De kvalificerade ansökningarna blir genomgångna och utvärderade inför styrelsens sammanträde i april och november. Beslut om stipendier tas av styrelsen.

De ansökande meddelas via e-post innan slutet på april respektive november månad. Styrelsen lämnar inte förklaring vare sig till avslag eller beviljande.

Stipendiaten

Efter att ha accepterat stipendiet presenteras stipendiaterna på stiftelsens webbsajt. Stipendiaterna skall på anmodan och i enlighet med Stiftelsen Blanceflors instruktioner också leverera fotografi och en kort videopresentation av sig själva för publicering på webbsajten.

Stipendiaten åtar sig att hålla Stiftelsen Blanceflor informerad om alla relevanta förändringar gällande tidsförskjutningar, mottagande institution, forskningsprojektet eller ekonomiska förhållanden i förhållande till uppgifterna i ansökan. Stiftelsen Blanceflor bedömer förändringarna och beslutar om förändringar av stipendiet från fall till fall.

Rapport

Senast sex månader efter studiernas eller forskningens avslutande skall stiftelsen erhålla en rapport tillsammans med dokumenterade resultat, det kan vara en avhandling, ett paper, publikation eller liknande, helst tillsammans med en personlig betraktelse kring erfarenheten. Rapporten laddas upp på Stiftelsen Blanceflors webbsajt, i formuläret för ändamålet med bifogade dokument.

Stiftelsen Blanceflor skall krediteras på sedvanligt sätt i uppsatser och publikationer som tillkommit med stöd av stipendier från Stiftelsen Blanceflor.

Inför ansökan

Vi föreslår en noggrann genomläsning av denna text, av ansökningsformuläret samt av den checklista som vi tillhandahåller som förberedelse till en ansökan. På så sätt undviker man att fråga om sådant som redan är utsagt. På webbsajten finns också en FAQ-avdelning. Om någon information däremot är oklar eller saknas välkomnar vi förslag till förbättringar!